Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 25.5.2020

?innost Místní knihovny Polánka je na dobu neur?itou pozastavena.

 

Půj?ené knihy vraťte, prosím, do konce ?ervna knihovnici p. ?echové do prodejny jízdních kol - Polánka ?. 1742 , p?íp. volejte na ?íslo 721 404 101.

 

KNIHOVNA POL?NKA

Obec Polánka je sou?ástí malebného m?sta Moravský Krumlov, které proslavil p?edevším Alfons Mucha svou Slovanskou epopejí, kterou můžete zhlédnout v místním záme?ku.


Knihovna je umíst?na v p?ízemí bývalé budovy mate?ské školy.


Můžete si vybrat ze široké nabídky knih od klasické beletrie, p?es životopisné a nau?né knihy, až po velmi oblíbené romány pro ženy. V naší knihovn? si můžete nejen knihy ?íst, prohlížet ?asopisy, ale i malovat nebo prost? jen tak odpo?ívat. Sta?í jen p?ijít a p?esv?d?it se!


Knihami jsme spojeni s duchy všech národů a dob. V dob?e vybrané knihovn? jsme jako ve v??nosti. (T. G. Masaryk)

 

V jednotlivých sekcích webu knihovny Polánka najdete:

  • o knihovn?: historie knihovny, statistiky
  • služby: otevírací doba, poskytované služby, ceník poplatků
  • akce: nové knihy a p?ipravované akce

K vyhledávání knih slouží elektronický katalog knihovny: http://baze.knihovnazn.cz/katalog/polanka