Knihovna Polánka
Naposledy aktualizováno: 25.5.2020

O knihovn?

Pár slov z historie?
 

Místní obecní knihovna v Polánce byla dle dostupných zdrojů založena roku 1908. V této dob? ?ítala asi 50 svazků na rozdíl od školní knihovny, které m?la na ta léta mnohem bohatší výb?r a to až z 200 d?l.

 
 

Svoje původní sídlo m?la v bývalé obecní radnici. Ta se nacházela vedle dnešní hasi?ské zbrojnice. Po 94 letech, kdy došlo k prodeji nemovitosti soukromému vlastníku, byla p?est?hována do p?ízemí budovy mate?ské školy.

 
 

Za celých 102 let se zde vyst?ídalo celkem sedm knihovníků a to jmenovit?:

  • František Procházka
  • Karel Šafránek
  • Kv?toslava B?inková
  • Old?ich Miž?och
  • Julie ?echová
  • Jaroslav ?ech
  • Ing. Dita ?echová, která zde působí dodnes

 

Obecní raritou, která se v místní knihovn? nachází, je KRONIKA OBCE. Je psána od roku 1936. Tento jedine?ný poklad v dosud zachovalé vazb? je možný k nahlédnutí na vyžádání p?ímo v knihovn?. Práv? z důvodu velké vzácnosti, jejž kronika s jistotou má, je povoleno si kroniku půj?ovat pouze prezen?n?.


 

V sou?asné dob? má knihovna spole?né prostory jak pro malé tak i pro velké ?tená?e.

 
 

V tomto roce je registrováno 35 ?tená?ů z toho je 15 d?tí.

 
 

Knihovna neslouží pouze jako pro výpůj?ní ú?ely, ale konají se zde i různé besedy. Za zmínku ur?it? stojí beseda konaná roku 2008 za ú?elem oslav významného výro?í 100 let od založení knihovny v Polánce. Na této besed? jsme zavzpomínali spole?n? s manželi Grunovými na historii Polánky. Návšt?vníci m?li možnost zhlédnout výtvarné a literární práce žáků základních škol v Moravském Krumlov?.


 

Nabídka knih i ?asopisů se každoro?n? rozši?uje o nové svazky. Místní knihovna je pobo?kou knihovny v Moravském Krumlov?, s kterou velmi úzce spolupracuje v rámci Vým?nného fondu. Díky této spolupráci mají ?tená?i možnost zapůj?it si v místní knihovn? i knihy z Moravského Krumlova.

 
 

Nyn?jší knihovnice Ing. Dita ?echová Vám velmi ráda a ochotn? poradí p?i výb?ru a pop?ípad? Vám podá další podrobné informace vztahující se ke knihovn? a jejím službám. 

Statistiky

 

Statistika Místní knihovny Polánka za rok 2019

 

Výpůj?ky:

 

V roce 2019 se půj?ilo celkem 815 knih a ?asopisů.

Dosp?lí ?tená?i si vypůj?ili 438 svazků, z toho 398 sv. beletrie a 40 sv. nau?né literatury.

D?ti do 15-ti let si půj?ily celkem 335 svazků, z toho 295 sv. beletrie a 40 sv. nau?né literatury.

Z celkového po?tu výpůj?ek bylo půj?eno 42 ?asopisů.

 

 

?tená?i:

 

K 31. 12. 2019 bylo v knihovn? zaregistrováno 21 stálých ?tená?ů, z toho 4 d?ti do 15-ti let.

Tito ?tená?i navštívili knihovnu b?hem roku 393 x.

Každý ?tená? si b?hem roku vypůj?il v prům?ru 38 knih a ?asopisů

Po?et ?tená?ů na Internetu : 20 ?tená?ů

Po?et ?tená?ů na webových stránkách knihovny:  2.401 ?tená?ů/rok

 

 

Knihovní fond:

 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018   2.676 knih

P?írůstek nových knih: + 63 svazků

?bytek: - 0 svazků

Stav knihovního fondu k 31.12. 2019  2. 739 knih, tj.

2 178 ks beletrie a 561 ks nau?né literatury

 

Odebírané tituly ?asopisů: vy?azené ?asopisy z M?K M.K.

 

1 po?íta? pro ?tená?e s p?ipojením na Internet zdarma

 

Webové stránky knihovny: www.knihovnapolanka.wz.cz

 

Elektronický katalog knihovny: https://baze.knihovnazn.cz/katalog/polanka

 

 

 

Statistika 2018

Statistika 2017

Statistika 2016

Statistika 2015

Statistika 2014

Statistika 2013

Statistika 2012

Statistika 2011

Statistika 2010

Statistika 2009

Statistika 2008

Statistika 2007